uniapp 日期计算年龄

语言: CN / TW / HK

uniapp根据日期计算年龄

友情提示:ios日期格式只支持 2020/04/15
话不多说,上代码(#.#)

// 根据日期计算年龄
getAge(strBirthday) {
  
  
			//strBirthday传入格式 2020-04-15
			var returnAge;
			var strBirthdayArr = strBirthday.split('-');
			var birthYear = strBirthdayArr[0];
			var birthMonth = strBirthdayArr[1];
			var birthDay = strBirthdayArr[2];
			//获取当前日期
			var d = new Date();
			var nowYear = d.getFullYear();
			var nowMonth = d.getMonth() + 1;
			var nowDay = d.getDate();
			if (nowYear == birthYear) {
  
  
				returnAge = 0; //同年 则为0岁
			} else {
  
  
				var ageDiff = nowYear - birthYear; //年之差
				if (ageDiff > 0) {
  
  
					if (nowMonth == birthMonth) {
  
  
						var dayDiff = nowDay - birthDay; //日之差
						if (dayDiff < 0) {
  
  
							returnAge = ageDiff - 1;
						} else {
  
  
							returnAge = ageDiff;
						}
					} else {
  
  
						var monthDiff = nowMonth - birthMonth; //月之差
						if (monthDiff < 0) {
  
  
							returnAge = ageDiff - 1;
						} else {
  
  
							returnAge = ageDiff;
						}
					}
				} else {
  
  
					returnAge = -1; //返回-1 表示出生日期输入错误 晚于今天
				}
			}
			return returnAge; //返回周岁年龄
		},
分享到: